AAR (Afer Action Review)

AAR (After Action Review) คือ

=  การเรียนรู้ก่อนดำเนินการ
=  เรียนรู้ระหว่างทำงาน
=  เรียนรู้หลังทำงาน

 

AAR หรือ After Action Review :

หรือชื่อภาษาไทยว่า “เรียนรู้ระหว่างทำงาน” ขั้น ตอนหนึ่งในวงจรการทำงานเป็นการทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทำผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้น แต่เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว

AAR

มิใช่ ครั้งแรกในกองทัพของสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณปี ๑๙๗๐ โดยมีวัตถุประสงค์ในขณะนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพ แก้ไขช่องโหว่ที่อาจทำให้เป็นรองฝ่ายตรงข้ามหรือทำให้สูญเสียทหารฝีมือดีใน การทำศึกสงคราม และสิ่งสำคัญคือได้ฝึกการทำงานเป็นทีมไปพร้อมกันด้วย จนกระทั่ง ปี ๑๙๙๐
ภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีภาวะการแข่งขันสูงและแข่งขันตลอดเวลาเพื่อ ความอยู่รอดขององค์กร ได้เริ่มทำเทคนิคนี้มาใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร
เพื่อส่วนครองตลาดที่สูงขึ้นหรือเพื่อกำไรที่มากขึ้น ซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เทคนิคนี้ได้รับความสนใจอย่างมากมายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน