ศอภ.1

กระบวนการสร้างอ้อยพันธุ์ใหม่
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศอภ.1
ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
เทคโนโลยีน้ำตาลศอภ.๑
ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย
DNA Finger Print and DNA Marker For Sugarcane
รายงานความก้าวหน้า การวิจัยพันธุ์อ้อย ลูกผสม ชุด CSB
รายงานความก้าวหน้า การดำเนินกิจกรรม ของศูนย์ การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)