ศอภ.3

1-หนอนกออ้อยและการป้องกันกำจัด
2-การควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี
3-โรคและแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ
4-การจัดการศัตรูอ้อยแบบผสมผสาน
5-การทดสอบความชำนาญ
6-โรคใบขาวของอ้อย
รายงานผลการทดสอบความต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงของพันธุ์ CSB09 และCSB13
หลักการใช้งานเครื่องชั่ง สำหรับงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาล
โรคอ้อยที่สำคัญ
แมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ