โครงการว่าจ้างที่ปรึกษา

โครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก 2557/58
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการศึกษาพัฒนาวิธีการปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์รับแรงดันสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โครงการผลิตพลาสติกชีวภาพจากอ้อยและน้ำตาลทราย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการผลิตอ้อย "การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาลทราย" ม.เกษตร กำแพงแสน
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยอย่างยั่งยืน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการวางแผนยุทศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากรใน สอน.
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยระยะที่ 3
โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริหารจัดการนำอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ำตาลทราย
โครงการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานด้วยคู่มือแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001
โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี
โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการจัดส่งอ้อยเข้าโรงงาน 2548
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2550 (โลจิสติกส์)
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2553 (ดิน น้ำ และปุ๋ย) วิเคราะห์ดิน
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2553 (ดิน น้ำ และปุ๋ย) การเตรียมแปลง
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2553 (ดิน น้ำ และปุ๋ย) ระบบน้ำหยด
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2553 (ดิน น้ำ และปุ๋ย) การให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2553 (ดิน น้ำ และปุ๋ย) การเก็บเกี่ยว
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2552 เล่ม 1 ด้านพันธุ์ และสารสนเทศ (ทั้งเล่ม)
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2552 เล่ม 2 ด้านดิน น้ำ และปุ๋ย (ทั้งเล่ม)
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2552 เล่ม3 ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโต และศัตรูอ้อย(ทั้งเล่ม)
การพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิต
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2551 เล่ม 1 ด้านพันธุ์ และสารสนเทศ (ทั้งเล่ม)
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2551 เล่ม 2 ด้านดิน น้ำ และปุ๋ย (ทั้งเล่ม)
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปี 2551 เล่ม3 ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโต และศัตรูอ้อย(ทั้งเล่ม)
โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการสร้างอัจฉริยภาพของนักวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้าและส่งออกน้ำตาลทราย
โครงการสร้างผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปลูก บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และขนส่งอ้อย ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การพัฒนาอัลกอริทึม และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย 2562
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ (ระยะที่ 2) ปีงบประมมาณ 2562
โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยแบบบูรณาการ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน ตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ระยะที่ 2
โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทราย เพื่อรองรับการให้บริการผ่าน NSW ทั้งระบบ 2560