กยผ.

โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย 2562