กอต.

การถ่ายทอดความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้
โครงการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสากลปี พ.ศ. 2561
โครงการศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี พ.ศ. 2561 มุมมองต่อการระบบอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายของซูดาน