ศอภ.4

การใช้เครื่องมือ HPLC ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย
การใช้ระบบชลประทานเพื่อจัดทำเกษตรแปลงใหญ่
การเลี้ยงแมลงหางหนีบ
สรุปรายงานผลการประเมิน การพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิต
ดูงาน รถแทรคเตอร์
การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการผลิตอ้อย
รายงานความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาอ้อยลูกผสมชุด CSB
การเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมระหว่างอัตราปุ๋ยของ ศอภ. 4 แนะนากับอัตราปุ๋ยของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกอ้อยหลากหลายชนิดดิน
โครงการวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบน้ำอ้อยและน้ำตาลทรายและผลพลอยได้โดยใช้เครื่อง HPLC
การเพิ่มผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมในกลุ่มชุดดินที่ 35
มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลของอ้อยสด อ้อยไฟไหม โดยใช้เครื่อง HPLC
คู่มือการจัดการดินและปุ๋ยในไร่อ้อย
รายงานการคัดเลือกพันธุ์อ้อยของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563/2564
บทความ "อ้อย น้ำตาล และผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต"
บทความ "สาเหตุและแนวทางการลดปัญหา PM 2.5 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย"
พรบ.กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ.2564
สาระน่ารู้น้ำตาลทรายไทย
การบริหารพัสดุภาครัฐภายใต้ พรบ.และระเบียบฯ พัสดุ
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ