ศอภ.4

การใช้เครื่องมือ HPLC ในการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย
การใช้ระบบชลประทานเพื่อจัดทำเกษตรแปลงใหญ่
การเลี้ยงแมลงหางหนีบ
สรุปรายงานผลการประเมิน การพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิต
ดูงาน รถแทรคเตอร์
การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการผลิตอ้อย
รายงานความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาอ้อยลูกผสมชุด CSB
การเปรียบเทียบอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมระหว่างอัตราปุ๋ยของ ศอภ. 4 แนะนากับอัตราปุ๋ยของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกอ้อยหลากหลายชนิดดิน
โครงการวิเคราะห์หาชนิดและองค์ประกอบน้ำอ้อยและน้ำตาลทรายและผลพลอยได้โดยใช้เครื่อง HPLC
การเพิ่มผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมในกลุ่มชุดดินที่ 35
มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลของอ้อยสด อ้อยไฟไหม โดยใช้เครื่อง HPLC