ศอภ.2

การประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT ร่วมกับระบบพยากรณ์ผลผลิตอ้อย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
การใช้งานโปรแกรมคำนวณความต้องการธาตุอาหารปุ๋ยของอ้อย (FertilizerRequirement)
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
การศึกษาดูงาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยีความแม่นยำสูงที่เกี่ยวข้องการจัดการไร่อ้อยอัจฉริยะ (Smart Farm)
การเพิ่มผลผลิตน้ำตาลต่อไร่ให้สูงด้วยสารเร่งการสุกแก่
การใช้เครื่องเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรมิเตอร์ (NIR) เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย
รายงารายงานความก้าวหน้าการวิจัยและพัฒนาอ้อยลูกผสมชุด CSB
โครงการ การพัฒนาวิธีการเร่งการสุกแก่ของอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้าตาลต่อไร่ให้สูงขึน